Az IBUSZ Nyrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámolójának és az Igazgatóság jelentésének lényeges adatai, az IBUSZ Nyrt. 2013. április 25-én tartandó közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok

Az IBUSZ Nyrt. Igazgatósága megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság auditált 2012. évi, a magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált mérlegét az alábbi főbb számadatokkal:

                                                                                  Adatok 1.000 Ft-ban

Eszközök

 

Források

 

Immateriális javak

53

Jegyzett tőke

1.760.500

Tárgyi eszközök

38.265

Tőketartalék

313.849

Befektetett pénzügyi eszközök

1.631.681

Eredménytartalék

1.276.311

Készletek

84.578

Lekötött tartalék

65.454

Követelések

632.524

Mérleg szerinti eredmény

10.659

Értékpapírok

940.331

Céltartalékok

0

Pénzeszközök

9.721

Kötelezettség

14.714

Aktív időbeli elhatárolások

108.984

Passzív időbeli elhatárolások

4.650

Összesen

3.446.137

Összesen

3.446.137

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság a 2012. gazdasági év után ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.

 Az Igazgatóság megtárgyalta és elfogadta a 2012. évről készült üzleti jelentést, valamint az éves beszámolót és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Az IBUSZ Nyrt. 2013. április 25-én tartandó közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz: 

A közgyűlés az IBUSZ Nyrt. előterjesztett, 2012. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 3.446.137 eFt mérleg-főösszeggel és  10.659 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A társaság a 2012. gazdasági év után nem fizet osztalékot, az eredményt eredménytartalékba helyezi.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

A közgyűlés könyvvizsgálót választ 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Budapest, 2013. április 02.

IBUSZ Nyrt.

Kovács Gáspár

az Igazgatóság elnöke

Kategória: 2013
Legutóbbi közlemények