Hirdetmény a 2013. április 25-én tartandó közgyűlésről

Az IBUSZ Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a részvénytársaság

közgyűlését

2013. április 25-én 11.00 órakor
a Rubin Apartman Hotelben (1118 Budapest, XI. kerület, Dayka Gábor u. 3.) tartja.

Az IBUSZ Nyrt. Alapszabálya 5.14. pontjának rendelkezése alapján, amennyiben a közgyűlés a fenti időpontban nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés időpontja

2013. április 25., 12.00 óra
helye: változatlan.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés a részvényesek vagy meghatalmazottaik személyes jelenlétével kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendje:
1.    Az igazgatóság jelentése a társaság 2012. évi gazdálkodásáról, üzleti tevékenységéről, ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; az igazgatóság előterjesztése a társaság 2012. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználására és az osztalék mértékére vonatkozó javaslatról;
2.    A felügyelő bizottság írásbeli jelentése a társaság 2012. évi gazdálkodásáról, üzleti tevékenységéről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;
3.    A könyvvizsgáló írásbeli jelentése a társaság 2012. évi gazdálkodásáról, üzleti tevékenységéről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;
4.    Az IBUSZ Nyrt. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék-megállapítás kérdésében történő határozathozatal;
5.    Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása;

A részvénykönyvbe való bejegyzés határideje a közgyűlésen történő részvételhez:
A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:
A közgyűlésen minden részvényes személyesen, vagy törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja útján részt vehet, amennyiben a társaság részvénykönyvébe be van jegyezve és a tulajdonát képező dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető által a közgyűlésen való részvételi jogok gyakorlásához kiállított, a közgyűlés napjáig érvényes tulajdonosi igazolást a közgyűlés jelenléti ívének aláírásakor bemutatja. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét) és azt, hogy a tulajdonosi igazolást a 2013. április 25-i közgyűlésen való részvételi jogok gyakorlásához állították ki. A képviseleti meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell az igazgatósághoz benyújtani.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a szavazójegyeket a tulajdonosi igazolás ellenében a közgyűlés helyszínén, 10.50 óráig vehetik fel. Kérjük, hogy ennek érdekében legkésőbb 10.30 óráig a helyszínen megjelenni szíveskedjenek.

Felvilágosítás kérése:
Az alapszabály 5.9. pontja szerint a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság minden részvényesnek – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére és a kérelmező költségére – a szükséges felvilágosítást köteles megadni. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba betekinthet, kivéve az üzleti titkokat tartalmazó könyveket, iratokat.
Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, illetve a társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba történő betekintést, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, a betekintés lehetővé tétele, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlása
A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabály a jogszabályban foglaltaktól eltérő feltételeket nem határoz meg.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok 2013. április 03-tól a www.ibusznyrt.hu honlapon megtekinthetőek.

Budapest, 2013. március 19.

az IBUSZ Nyrt. Igazgatósága

 

Kategória: 2013
Legutóbbi közlemények